Blogit

Alle 15-vuotias rikollisesta teosta epäiltynä

Kirjoittanut asianajaja, työelämäprofessori Markku Fredman.

Alkuviikosta Vantaan Viertolan koulussa tapahtunut surullinen kouluampuminen on tuonut uutisiin onneksi melko harvoin sovellettavat säännökset esitutkinnasta, kun epäiltynä on alle 15-vuotias. Tällainen lapsi ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta asiassa voidaan kuitenkin suorittaa esitutkinta.

Esitutkinta- ja pakkokeinolaeissa käytetään terminologiaa, jonka mukaan alle 15-vuotiaan tekemä, heitä vanhempien osalta rangaistavaksi säädettyä tekoa kutsutaan rikolliseksi teoksi – ei rikokseksi.

Lähtökohtana on, että esitutkintaa ei näissä tapauksissa suoriteta. Eräissä tilanteissa esitutkinta toimitetaan tarvittaessa.

Esitutkintalain 3 luvun 5 §:n mukaan, epäiltäessä alle 15-vuotiaan syyllistyneen rikolliseen tekoon, toimitetaan tarvittaessa esitutkinta sen selvittämiseksi, onko 15 vuotta täyttänyt ollut osallisena teossa. Alle 15-vuotiaan tekemäksi epäillyn rikollisen teon johdosta toimitetaan lisäksi tarvittaessa esitutkinta:

1) asianomistajan pyynnöstä teolla menetetyn omaisuuden saamiseksi takaisin tai hänen vahingonkorvausoikeutensa toteuttamiseksi;
2) menettämisseuraamuksen edellytysten selvittämiseksi; tai
3) epäiltyyn kohdistettavien lastensuojelutoimenpiteiden tarpeen tai muun epäillyn etuun liittyvän selvittämistarpeen vuoksi.

Jos alle 15-vuotiaalla ei epäillä olleen vanhempaa rikoskumppania ei siis ole tavanomaista tarvetta selvittää kaikkia niitä seikkoja, joita syyttäjä ja puolustus tarvitsisivat tulevassa oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäyntiä ei järjestetä.

Aiempien kahden kouluampumistapauksen yhteydessä on valtioneuvosto päättänyt turvallisuustutkinnan tekemisestä. Tällöin tutkinnan suorittaa Onnettomuustutkintakeskus. Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten tutkintaraportit on julkaistu keskuksen sivuilla. Myös tässä Viertolan tapauksessa olisi syytä harkita turvallisuustutkinnan käynnistämisestä. Esitutkintalain tarkoittamat toimenpiteet on pian tehty, kun lastensuojelun tarpeet on kartoitettu. Edellä mainittuja muita syitä esitutkinnan jatkamiselle on vaikea perustella.

Toimivalta turvallisuustutkinnan käynnistämiseen muun kuin onnettomuuden johdosta on vain valtioneuvostolla.

Pakkokeinolain 11 luvun 1 b §:n mukaan alle 15-vuotiaana tehdyksi epäillyn rikollisen teon tekijäksi epäilty voidaan ottaa kiinni tai käyttää pakkokeinolain mukaista yhteydenpidon rajoittamista, vakuustakavarikkoa, etsintää ja salaisia pakkokeinoja, kyseisen pakkokeinon käyttöä koskevien edellytysten täyttyessä. Pidättäminen tai vangitseminen taikka matkustuskielto eivät tule kyseeseen. Kiinniotto on mahdollinen ja se voi kestää enintään 12 tuntia.

Esitutkintalain 4 luvun 7 §:n mukaan alle 18-vuotiasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei tutkintatoimenpiteistä aiheudu hänelle tarpeetonta haittaa koulussa, työpaikalla tai muussa hänelle tärkeässä ympäristössä. Alle 18-vuotiaisiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneille tutkijoille. Esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa neuvoteltava lääkärin tai muun asiantuntijan kanssa siitä, voidaanko alle 18-vuotiaaseen kohdistaa tutkintatoimenpiteitä.

Lain esitöissä (HE 222/2010, s. 181) on korostettu, että rikollisesta teosta epäiltyyn kohdistettavia esitutkintatoimenpiteitä harkittaessa on kiinnitettävä huomiota myös epäillyn ikään, kehitystasoon ja muihin hänen henkilöönsä liittyviin vastaaviin seikkoihin. Lapsen edustajan ja sosiaaliviranomaisen edustajan läsnäolosta ja antamasta tuesta huolimatta esimerkiksi alle 12-vuotiaan epäillyn kuulustelemiseen on suhtauduttava varauksellisesti. Jos lasta kuullaan epäiltynä rikokseen tai rikolliseen tekoon, tutkinnanjohtajan ja tutkijan pitää huolehtia siitä, että kuulusteltavan avustaminen on esitutkinnassa asianmukaista. Pääsääntöisesti epäillyllä lapsella tulisi olla kuulustelussa mukana avustaja. Tarvittaessa tutkinnanjohtajan tai syyttäjän tulee ryhtyä toimiin puolustajan määräämiseksi lapselle (ETL 4:10.3).

Rikosoikeudenkäyntilaissa on otettu vajavaisesti huomioon alle 15-vuotiaat rikollisesta teosta epäillyt. ROL:n 1 luvun 2 §:ssä ei ole erikseen mainittu puolustajan määräämistä alle 15-vuotiaalle. Säännöksen mukaan epäillylle on määrättävä puolustaja viran puolesta, kun epäilty ei kykene puolustamaan itseään tai on alle 18-vuotias, jollei ole ilmeistä, ettei hän tarvitse puolustajaa. Sanamuoto mahdollistaa sellaisenkin tulkinnan, että puolustaja tulee kyseeseen vain tilanteessa, jossa henkilöä uhkaa syyte ja on ylipäätään tarve puolustautua. Tiettävästi tulkinta lain soveltumisesta alle 15-vuotiaan puolustajaan on vaihdellut eri puolilla maata. Tässä tuoreessa tapauksessa ampujaksi epäillylle lapselle on määrätty puolustaja.

4 ajatusta aiheesta “Alle 15-vuotias rikollisesta teosta epäiltynä”

 1. Viestipalvelu X:ssä blogin kommenttien perusteella voi lisätä vielä seuraavaa:
  – Kiinniottovaiheen jälkeen lapsi voidaan velvoittaa saapumaan esitutkintaan, esim. kuulusteltavaksi uudelleen. Epäilty, jota ei ole pidätetty tai vangittu, on velvollinen olemaan läsnä kerrallaan enintään 12 tuntia. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäilty on erittäin painavista syistä velvollinen olemaan läsnä kerrallaan yli 12 tuntia ja enintään 24 tuntia (ETL 6:5,2).
  – Kun alle 18-vuotiasta epäillään rikoksesta tai rikollisesta teosta, sosiaaliviranomaiselle on ilmoitettava teosta ja varattava tilaisuus lähettää edustajansa kuulusteluun, jollei tämä ole selvästi tarpeetonta. Esitutkintaviranomaisen on viipymättä toimitettava kuulustelupöytäkirja sosiaaliviranomaiselle (ETL 7:16).
  – Jos kuulusteltava on alle 15-vuotias, hänen huoltajallaan … on oikeus olla läsnä kuulustelussa. Tutkija voi kieltää laillisen edustajan läsnäolon … jos läsnäolon voidaan olettaa vaikeuttavan rikoksen selvittämistä (ETL 7:14).

 2. Jouni Niskanen

  Hei,

  Eikö ETL 6:5.2 §:ää voida soveltaa jo kiinniottovaiheessa, koska ETL 6:3 §:n nojalla voidaan rikospaikalta tai sen välittömästä läheisyydestä tavattu henkilö viedä välittömästi kuultavaksi poliisiasemalle.

  Koskeeko ETL 6:6 § poistumisen estämisestä vain rikoksesta epäiltyä vai myös rikollisesta teosta epäiltyä? Jos ei koske alle 15-vuotiasta, niin voidaanko hänet kuitenkin laittaa lukittuun tilaan PKL 2:1.3 §:n nojalla?

  1. Näkisin perustelluksi, että epäiltyyn kohdistetaan tarvittaessa pakkokeinoja eikä sovelleta ETL 6:3 säännöstä kuulusteltavaksi viemisestä, joka säännös ei perustu epäilyyn, vaan voi koskea ketä tahansa. ETL 6:5,2 ei nähdäkseni koske kiinniotettuja, eli jos asiassa käytetään kiinniottovaltuutta, ei samanaikkaisesti sovelleta läsnäolovelvollisuutta koskevaa säännöstä.

   Aika johdonmukaisesti ETL:ssa käytetään ilmauksia ”rikoksesta epäilty” ja ”rikollisesta teosta epäilty” ja pidetään ne erillään toisitaan. Joissain kohdin puhutaan vain ”epäillystä” ja tämä voitaneen katsoa tarkoittavan sekä alle että yli 15-vuotiaita. Esim. ETL 6:5,2:ssa ”Epäilty, jota ei ole pidätetty tai vangittu, on velvollinen olemaan läsnä kerrallaan enintään 12 tuntia” näyttäisi tarkoittavan sekä alle että yli 15-vuotiaita epäiltyjä, koska samassa momentissa jatketaan ”Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäilty on erittäin painavista syistä velvollinen olemaan läsnä kerrallaan yli 12 tuntia ja enintään 24 tuntia.”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top